اخبار پرپروک

تولد تیرماهی های عزیز پنجشنبه، 1 تیر 1396

تیر ماهی های جذاب
اسامی افرادی که تو قرعه کشی تولد، برگزیده شده اند رو می تونید ببینید
تولدتان را تبریک می گوییم ودعا گوییم مزرعه زندگیتان همواره پراز محصول موفقیت وبردباری باشد

بانوان آقایان
زهرا احمدی امیر موسوی
شهرزاد ذکریسینا ملک آرایی
سنا کیاعلیرضا حاجتی
کیانا الهیاریصالح داریوش
تسنیم ملکی مسعود نیک رو
طناز معزی امیر حسین ظهوریان
هنگامه آخوندی صدرا سلطانی
نهال محبوبی علی فرجی
سپیده سیگارچی آرش نیک منش
نگین ابراهیمی امیر رحمتی مقدم

درضمن دوستای عزیزی که پرپروکی نشدن میتونن یکی ازمراحل زیرروانجام بدن وعضوبشن
- تکمیل مشخصات خود درفرم های نظرسنجی که در شعب ارائه میشه
- بازکردن حساب کاربری درسایت پرپروک وثبت مشخصات کامل خود درپروفایل

میتونید شانس خودتون روامتحان کنید وهدیه تولد دریافت کنید؛ چراکه پرپروک هرماه به مناسبت تولدها ازطریق قرعه کشی برای چندین نفرهدیه ارسال میکنه.
شادی از آن شماست